BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS BINNEN DE WEISS-GROEP

Regelconform gedrag heeft voor de gehele WEISS-Groep (hierna WEISS genoemd) binnen alle afdelingen de hoogste prioriteit. Het vertrouwen van onze medewerkers, cliënten en zakenpartners berust op integriteit, vertrouwen, eerlijkheid en de naleving van regels. Opdat we te allen tijde aan deze eisen kunnen voldoen, is het belangrijk tijdig van potentieel verkeerd gedrag op de hoogte te zijn en dergelijk gedrag uit de weg te ruimen.

Om deze reden heeft WEISS een klokkenluiderssysteem opgesteld dat u de mogelijkheid biedt om aanwijzingen (ook anoniem) te melden. Een eerlijk klokkenluiderssysteem is een belangrijk instrument. Het helpt om overtredingen van rechten en regels snel aan het licht te brengen, deze zonder vertraging te onderzoeken en aangetoond verkeerd gedrag te stoppen.

Hierbij vinden wij het uiterst belangrijk om duidelijk te maken dat het hier niet om valse beschuldigingen gaat maar wij ons bedrijf beter willen maken! Een open waardecultuur, het tijdig herkennen van het overtreden van bedrijfsregels en de bescherming van klokkenluiders vergroten het vertrouwen in onze werknemers en WEISS.

De aangewezen personen controleren elke melding en gaan deze consequent na. Mocht u contact opnemen, dan garanderen deze personen een optimale bescherming van klokkenluiders, gedupeerden alsook de medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek dat n.a.v. de tip gestart is.

Wie behoort tot de WEISS-Groep? Voor wie resp. over wie kan er een melding worden gemaakt?

WM Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG
Weiss-Druck GmbH & Co. KG
Weiss-Verlag GmbH & Co. KG
Weiss-Direktservice GmbH & Co. KG
Weiss-Intermedia GmbH & Co. KG
MW Grafiksatz GmbH & Co. KG
TW Wochenspiegel GmbH & Co. KG
S-W Verlag GmbH & Co. KG für Lokalinformationen
DVH Weiss-Druck GmbH & Co. KG
Weiss-Einkauf GmbH & Co. KG
Wochenkurier Lokalverlag GmbH & Co. KG
Weiss-Logistik GmbH & Co. KG
Weigro GmbH
Weiss-Druck Stiftung

Een melding maken – op de juiste manier!

Opdat uw melding passend kan worden bewerkt en nagegaan, is het belangrijk dat de melding zo concreet mogelijk is. Hierbij is het handig als u bij uw melding de volgende vijf vragen meeneemt: Wie? Wat? Wanneer? Hoe? Waar?

Houdt u er als klokkenluider rekening mee dat ook personen die niet met het vak vertrouwd zijn zich in uw omschrijvingen moeten kunnen inleven. Hiervoor is het nuttig als u voor verdere vragen ter beschikking staat.

Wat wordt er met vergrijpen bedoeld?

Voorbeelden van overtredingen van regels zijn verduistering, diefstal, corruptie, seksuele intimidatie, discriminatie (bijv. op grond van geslacht), niet-naleving van wettelijke richtlijnen of ook handelen in strijd met productrechten.

Potentieel wangedrag melden - maar hoe?

1. Online-kennisgevingsformulier:
U kunt uw melding via een online-formulier indienen: https://weissgruppe.de/nl/klokkenluidersregeling/formulier-wet-bescherming-klokkenluiders.html

2. E-mail:
De personen zijn bereikbaar via het volgende e-mailadres: hinweisgebermeldestelle(at)weissgruppe(dot)de

3. Hotline:
U kunt ook telefonisch contact opnemen via: 02472-982-823

4. Post:
U kunt potentieel verkeerd gedrag ook per post melden.
Adres aanspreekpunt klokkenluiders:    

Persoonlijk/vertrouwelijk
Hinweisgeberstelle WEISS
Hans-Georg-Weiss-Str. 7    
52156 Monschau

Wat gebeurt er na de melding?

WEISS verplicht zich tot bescherming van klokkenluiders. Om deze reden werden personen aangewezen om aanwijzingen onafhankelijk te bewerken.

Deze personen worden ingezet als neutrale, onafhankelijke bemiddelaars. De door WEISS benoemde personen nemen uw meldingen inzake potentieel verkeerd gedrag aan en controleren of deze plausibel en steekhoudend zijn (redelijkheidscontrole).

Wanneer dit gewenst is en de identiteit van de klokkenluider bekend is, blijven de personen in contact met de klokkenluider en is er sprake van doorlopende communicatie. Voor het onderzoek naar een kwestie en opheldering ervan sturen de personen ook informatie door naar de beleidsbepalers van WEISS. Alle meldingen worden hierbij door de personen vertrouwelijk behandeld en de melder beslist zelf of hij tegenover WEISS zijn identiteit beschermen wil of niet. De personen waarborgen te allen tijde dat meldingen van klokkenluiders die niet willen worden geïdentificeerd, geanonimiseerd worden doorgegeven.

Zolang een vergrijp niet is aangetoond, is er sprake van een presumptie van onschuld.