Privacybeleid

Verantwoordelijk met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

WM-Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG

Hans-Georg-Weiss-Straße 7
52156 Monschau

Uw rechten als betrokkene

Met de contactgegevens van onze functionaris inzake gegevensbescherming kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

  • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en over de verwerking van die gegevens (art. 15 AVG),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG),
  • Verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen (art. 17 AVG),
  • Beperking van de gegevensverwerking, indien wij uw gegevens op grond van wettelijk verplichtingen niet mogen verwijderen (art. 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 AVG) en
  • Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of als u een overeenkomst met ons hebt afgesloten (art. 20 AVG).

Indien u ons toestemming hebt gegeven, kunt u dezen te allen tijde in de toekomst intrekken.

U kunt zich te allen tijde met een bezwaar richten tot een toezichthoudende autoriteit, bijv. bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de staat van uw woonplaats of bij de bevoegde autoriteit van onze verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare ruimtes) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering.

Iedere betrokkene die te maken krijgt met de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het door de Europese wetgever inzake richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor hen zal hebben of op vergelijkbare wijze op hen van invloed is, mits de beslissing (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) is toegestaan door wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan verantwoordelijke onderworpen is en deze wetgeving redelijke maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van betrokkene te beschermen of (3) indien betrokkene zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven.

Wanneer de beslissing (1) voor het sluiten of het uitvoeren van een contract tussen betrokken en verantwoordelijke nodig is of (2) gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen, zal WM-Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG redelijke stappen ondernemen om de rechten,vrijheden en legitieme belangen van betrokkene te beschermen, waartoe tenminste het recht op ingrijpen van een persoon van de zijde van de verantwoordelijke, op verklaring van het eigen standpunt en op betwisting van de beslissing behoort.

Wanneer betrokkene rechten ten aanzien van geautomatiseerde beslissingen wil uitoefenen, kan deze hiervoor altijd contact opnemen met datenschutz(at)weiss-druck(dot)de.


Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf zien wij af van automatische besluitvorming of profileren.
 

Verwerving van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Wijze en doel van de verwerking:

Als u onze website bezoekt, dat wil zeggen, als u zich niet registreert of als u anderszins informatie verstrekt, wordt er automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • om ervoor te zorgen dat er een probleemloze verbinding met de website is,
  • om ervoor te zorgen dat onze website soepel gebruikt kan worden,
  • om de systeemveiligheid en -stabiliteit te evalueren alsook
  • voor andere administratieve doeleinden.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. Deze informatiesoort kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de daarbij horende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrond:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f AVG op grond van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens zijn technische dienstverleners, die als verwerkers op het gebied van de werking en het onderhoud van onze website maatregelen treffen.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer nodig zijn. Dit is vooral het geval bij de gegevens, die helpen bij het functioneren van de website, als de desbetreffende sessie is beëindigd.

Vereiste of benodigde voorzieningen:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel vereist. Zonder het IP-adres kan de service en de functionaliteit van onze website niet gegarandeerd worden. Bovendien zullen individuele diensten en services mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt worden. Om deze reden is bezwaar uitgesloten.

Cookies

Wijze en doel van de verwerking:

Zoals vele andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen.

Hierdoor ontvangen wij bepaalde gegevens zoals bijv. het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen op een computer over te brengen. Op basis van de informatie die is verkregen door middel van de cookies kunnen wij de navigatie voor u vergemakkelijken en de juiste weergave van onze website voor u mogelijk maken.

De door ons verzamelde gegevens worden in geen geval aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming aan persoonlijke gegevens gekoppeld.

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig zo ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat er mogelijk enkele functies van onze website niet functioneren als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Opslagduur en gebruikte cookies:

Als u ons via uw browserinstellingen of uw toestemming het gebruik van cookies toestaat, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

Operationele cookies
Het opslaan van uw keuze die betrekking heeft op de opslag van cookies (cookie consent))

Voor zover deze cookies (ook) betrekking kunnen hebben op persoonsgegevens, zullen wij u hierover informeren in de volgende punten.

U kunt via uw browserinstellingen enkele cookies of alle cookiebestanden verwijderen. Bovendien ontvangt u informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of hoe de opslag van tevoren kunt blokkeren. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u de noodzakelijke informatie onder de volgende links:

Contactformulier

Wijze en doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen voor de individuele communicatie met u. Hiervoor is het opgeven van een geldig e-mailadres alsook uw naam vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het opgeven van meer gegevens is optioneel.

Rechtsgrond:

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt op grond van een legitiem belang (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Met het beschikbaar stellen van het contactformulier willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn verwerkers.

Opslagduur:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van de aanvraag verwijderd.

Als er een contractuele relatie is, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen conform het Duitse handelswetboek en verwijderen wij uw gegevens na afloop van deze termijnen.

Vereiste of benodigde voorzieningen:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, uw e-mailadres en de reden voor het verzoek verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Wijze en doel van de verwerking:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres bij Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten voor de exploitant van de website uit te voeren. Het IP-adres dat, als onderdeel van Google Analytics, wordt verzonden door uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan andere gerelateerde diensten worden verleend.

Rechtsgrond:

De verwerking van gegevens geschiedt op grond van de gegeven toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 sub a AVG).

Ontvanger:

Google is als verwerker de ontvanger van de gegevens. Hiervoor hebben we met Google het bijbehorende orderverwerkingscontract afgesloten.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten en heeft zich onderworpen aan de EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vereiste of benodigde voorzieningen:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang tot deze gegevens verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Herroeping van de toestemming:

U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van de website in hun volle omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien de verzameling van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Browser Add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Naast of als alternatief voor de browser Add-on kunt u de tracering door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Hierbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Daarmee wordt het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst voorkomen, voor zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Profilering:

Met behulp van de Google Analytics traceringstool kan het gedrag van bezoekers van de website worden beoordeeld en kunnen de interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Wijze en doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna "Google") op deze website om lettertypen weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekoperator van Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor het gebruik van Google webfonts is uw toestemming (art 6 lid 1 sub a AVG).

Ontvanger:

Het beroepen op scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken brengt geen verbinding tot stand met de operator van de bibliotheek. De benodigde gegevens voor het beroep op de gebruikte Google-lettertypen worden op onze webserver bewaard.

Opslagduur:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens bij het integreren van Google Webfonts.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overdracht naar derde landen:

Vanwege de lokale integratie van de lettertypen via onze eigen webserver, vindt er geen overdracht van uw gegevens naar een derde land plaats.

Vereiste of benodigde voorzieningen:

Het verstrekken van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel vereist. Het is echter mogelijk dat de juiste weergave van de inhoud van standaardlettertypen niet mogelijk is.

Herroeping van de toestemming:

Bij de weergave van de inhoud wordt regelmatig de programmeertaal JavaScript gebruikt. U kunt daarom tegen de gegevenverwerking ingaan, door de werking van JavaScript in uw browser te deactiveren of door een JavaScript-blocker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google reCAPTCHA

Wijze en doel van de verwerking
Op onze website gebruiken we Google reCAPTCHA om interacties op onze website die mogelijk zijn gemaakt door geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots, te controleren en te vermijden. Het gaat hier om een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Rechtsgrond:
Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons legitieme belang bevindt zich in de beveiliging van onze website en in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van bijvoorbeeld spam.

Ontvanger:

Google is als verwerker de ontvanger van de gegevens. Hiervoor hebben we met Google het bijbehorende orderverwerkingscontract afgesloten.

Met deze service kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek is verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld hebt gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze service aan te bieden en te garanderen.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten en heeft zich onderworpen aan de EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google biedt op https://policies.google.com/privacy meer informatie aan over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat persoonlijke gegevens van betrokkene alleen op voor de periode die voor het bereiken van het doel van opslag nodig is, tenzij hierin wordt voorzien door de Europese richtlijnen en verordeningen of door een andere wetgever in wetten en voorschriften waaraan de verantwoordelijke gehouden is.

Wanneer het doel van de opslag vervalt of wanneer een door Europese wetgever inzake richtlijnen en verordeningen gegeven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematige en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen, zodat deze altijd conform de huidige wettelijke vereisten is of om op het gebied van diensten wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid, bijv. bij het introduceren van nieuwe diensten. Dit nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris inzake gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen of u direct richten tot de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon in onze organisatie:

WEISS-Druck GmbH & Co. KG
Functionaris inzake gegevensbescherming
Hans-Georg-Weiss-Straße 7
52156 Monschau

datenschutz(at)weiss-druck(dot)de